Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt 'Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta'

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/58f0c9be6e6bd.jpg

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao Posredničko tijelo razine 1, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničko tijelo razine 2 i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu kao Korisnik projekta potpisali su 10. travnja 2017. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“. Projekt se financira iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020. u okviru Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6iii1 „Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito upravljanje bioraznolikošću“.

U okviru ovog poziva dodijeljena su bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u iznosu od 12.916.704,51 kuna, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 15.221.322,96 kuna. Predviđeno trajanje provedbe projekta je do prosinca 2020. godine.

Invazivne strane vrste (IAS) su jedna od glavnih prijetnji bioraznolikosti. Svrha projekta je kroz povećanje znanja o stranim i invazivnim stranim vrstama doprinijeti rješavanju problema IAS u Hrvatskoj, odnosno stvoriti preduvjete za smanjenje njihovog štetnog učinka. U okviru projekta uspostavit će se nacionalni sustav za praćenje stranih i invazivnih stranih vrsta na način da će se prikupiti podaci i utvrditi stvarno stanje za većinu stranih i invazivnih stranih vrsta u Hrvatskoj, uspostaviti informacijski sustav o invazivnim stranim vrstama, te izraditi programi praćenja i izvještavanja u skladu s nacionalnim i EU zakonodavstvom.

 Stranica