Hrvatski predstavnici posjetili uspješne LIFE projekte u Mađarskoj

Slika /slike/Vijesti/Life - Mađarska.jpg

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je u okviru Projekta LIFE – jačanja kapaciteta za nacionalnu kontakt točku organiziralo posjet uspješnim LIFE projektima u Mađarskoj. Cilj posjete bio je hrvatskim predstavnicima prezentirati mogućnosti i koristi koju pruža Program LIFE u kontekstu uspješne provedbe EU i nacionalnog zakonodavstva te dostizanja ciljeva zaštite okoliša.

Fokus putovanja bio je na projektima iz područja Okoliša i učinkovitog korištenja resursa, a sudionicu su imali priliku saznati o projektima iz područja sprječavanja šumskih požara, izgradnje kapaciteta za očuvanje biološke raznolikosti šuma u Natura 2000 područjima, inovativnog praćenja štetnika i praćenja biološke aktivnosti tla te o prevenciji nastanka otpada od hrane.

Posjet uspješnim projektima, koji se u potpunosti financira kroz EU projekt, daje uvid u konkretne mjere i aktivnosti koje su provedene na terenu te sudionici imaju mogućnost dobiti informacije od korisnika projekata i čuti iskustva o prijavi na LIFE program. Organizacijom ovakvih posjeta podiže se razina znanja o Programu LIFE i otvara se mogućnost za suradnju između hrvatskih i inozemnih korisnika na budućim LIFE projektima što u konačnici ima pozitivan rezultat za zaštitu okoliša.

Projekti odobreni u sklopu Programa LIFE usmjereni su na aktivnosti poboljšanja stanja okoliša, prirode i klime te donose konkretne rezultate i učinke koji su primjenjivi na razini cijele Europske unije. Projekti se prijavljuju na dva potprograma – Okoliš i učinkovito korištenje resursa te Klimatske aktivnosti. Na program se mogu prijaviti javna tijela, privatne organizacije i neprofitne organizacije.

Europska komisija jedanput godišnje raspisuje natječaj za projektne prijedloge, a odobreni projekti mogu ostvariti sufinanciranje do 55% prihvatljivih troškova, odnosno do 75% za projekte koji su usmjereni na prioritetne vrste i staništa.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je nacionalna kontakt točka za Program LIFE u Hrvatskoj te savjetuje prijavitelje o pravilima programa te organizira informativna događanja za potencijalne prijavitelje.

Više o Programu LIFE dostupno je na mrežnoj stranici www.lifeprogramhrvatska.hrPriopćenja za javnost | EU