Izgradnja proizvodne građevine - pekare na k.č. 4786/53 i 4786/54 k.o. Vinjani