Ljevaonica aluminija u tvornici automobilskih dijelova u Buzetu na k. č. 2379 k. o. Buzet