Nadzor zaštite prirode

Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom propisa iz područja zaštite prirode, prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama, propisa o genetski modificiranim organizmima u dijelu kojim se uređuje uvođenje stranih vrsta i genetski modificiranih organizama u prirodu, propisima o pristupu i korištenju genetske raznolikosti te postupanju sa stranim, uključujući i stranim invazivnim vrstama te poduzima mjere određene tim propisima; obavlja inspekcijski nadzor ispunjavanja uvjeta, dopuštenja, rješenja i ostalih akata u području zaštite prirode, nadzire korištenje i uporabu zaštićenih dijelova prirode, stanje prirode i provođenje mjera zaštite prirode, obavlja nadzor u postupanju zaštićenim biljnim, gljivljim i životinjskim vrstama, obavlja nadzor nad držanjem i uzgojem zaštićenih i drugih divljih vrsta za koje je potrebno ishoditi dopuštenje; obavlja nadzor provođenja mjera donesenih inspekcijskim rješenjem i mjera utvrđenih rješenjima na temelju drugih zakona iz nadležnosti inspekcije zaštite prirode, osigurava izvršavanje mjera naloženih nadzorom i predlaže mjere u cilju zaštite prirode; u suradnji s inspekcijskim službama drugih država obavlja nadzor prekograničnog prometa i trgovine zaštićenim vrstama postupajući na temelju međunarodnih propisa, organizira i sudjeluje u zajedničkom nadzoru sa službama drugih državnih tijela, priprema i provodi koordinirane inspekcijske nadzore u području zaštite prirode s inspektorima tijela državne uprave nadležnih prema posebnim propisima, sudjeluje u radu međunarodnih organizacija; po potrebi sudjeluje u upravnim nadzorima nad radom sudionika u sustavu zaštite prirode koje provodi Ministarstvo, nadzire rad službi koje se bave zaštitom, očuvanjem i promicanjem zaštićenih područja prirode, sudjeluje u unaprjeđenju rada inspektora i stručnom osposobljavanju službe neposrednog nadzora; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja zaštite prirode, sudjeluje u izradi uputa vezanim za inspekcijsko postupanje, izrađuje i podnosi izvješća iz djelokruga svoga rada; sudjeluje u pripremi godišnjeg plana rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva, te sukladno djelokrugu rada obavlja poslove vezane uz definiranje strateških ciljeva, pokazatelja uspješnosti, utvrđivanja rizika, nadziranja provedbe i izvješćivanja o realizaciji postavljenih ciljeva iz strateških planova, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru inspekcijskog nadzora zaštite prirode, ustrojene se sljedeće službe:

8.2.1. Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode-Kontinentalna Hrvatska
8.2.2. Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode-Jadranska Hrvatska.

SEKTOR INSPEKCIJSKOG NADZORA ZAŠTITE PRIRODE

 
Krešimir Ilić – načelnik sektora
Šubićeva 29, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/23 75 100
e-mail: kresimir.ilic@dirh.hr 

Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode – Kontinentalna Hrvatska
mr.sc. Hrvoje Stunković – voditelj službe
Zrinskog-Frankopana 9, 40 000 Čakovec
Telefon: 040/370-812
e-mail: hrvoje.stunkovic@mzoe.hr 

Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode – Jadranska Hrvatska
Damir Mitrović – voditelj službe 
Ivana Mažuranića 30/1, 23 000 Zadar
Telefon: 023/309-806
e-mail: damir.mitrovic@mzoe.hr