Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

Izmjena i dopuna uvjeta okolišne dozvole za postrojenje za proizvodnju cementnog klinkera Našicecement d.d. iz Našica
Izmjena i dopuna uvjeta iz rješenja o okolišnoj dozvoli za postrojenje Čeličana ABS Sisak d.o.o., operatera ABS Sisak d.o.o. iz Siska
Izmjena i dopuna uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Ciglana Cerje Tužno d.o.o. iz Maruševca
Izmjena uvjeta okolišne dozvole ukidanjem uvjeta za proizvodnju acetilena za postrojenje Brodotrogir d.d.
Izmjena i dopuna uvjeta iz okolišne dozvole za odlagalište otpada "Vinogradine", Požega
Izmjena i dopuna uvjeta rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje za oplemenjivanje aluminijskih traka na lokaciji u Omišu, operatera Omial novi d.o.o.
Izmjena i dopuna uvjeta iz okolišne dozvole za postrojenje Heineken Hrvatska d.o.o., Karlovac
Izmjena i dopuna uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Prehrambena industrija VINDIJA d.d., Varaždin
Izmjena i dopuna uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Industrija mesa Koka d.d., Varaždin
Izmjena i dopuna uvjeta okolišne dozvole za postrojenje brodogradnje Brodograđevna industrija Split d.d.
Izmjena i dopuna uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Lipovica d.o.o. u Popovači
Izmjena i dopuna uvjeta iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za Višenamjensko farmaceutsko postrojenje (VBP) u Savskom Marofu
Izmjena uvjeta iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje Oriolik d.o.o., Oriovac
Izmjena i dopuna uvjeta iz okolišne dozvole za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun
Izmjena i dopuna uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Maruševec
Odlagalište otpada 'Pepelane', Našice
Izmjena i dopuna uvjeta iz Rješenja o okolišnoj dozvoli za postrojenje Tvornica Dukat u Zagrebu
Postrojenje za proizvodnju proizvoda od mesa, Mesna industrija Vajda, Čakovec
LTH Alucast d.o.o., Čakovec
Izmjena i dopuna okolišne dozvole za odlagalište otpada "Mraclinska Dubrava" - Velika Gorica
Produženje važenja uvjeta dozvole za odlagalište 'RADOSAVCI'
Izmjena uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Petrokemija d.d. iz Kutine
Odlagalište otpada Kraplja u Gunji
Izmjena i dopuna uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje za proizvodnju cementnog klinkera Našicecement d.d., Našice
Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole uključujući proširenje za postojeće odlagalište otpada 'Ivančino brdo' - Križevci
Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada 'Cerik' - Daruvar
Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada 'Vitika' - Đakovo
Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada 'Tuk' - Orahovica
Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada 'Doroslov' - Donji Miholjac
Postrojenje za vruće cinčanje u Splitu operatera Adriacink d.o.o.
Kompostana 'Prudinec/Jakuševec', Zagreb
Postrojenje za površinsku zaštitu aluminija elektrolitskim postupkom u Svetoj Nedelji operatera Oxidal d.o.o.
Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za gradsko odlagalište otpada Virovitica
Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada 'Gorjak'
Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada 'Johovača'
Gradsko odlagalište otpada Beli Manastir
Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada "Jerovec"
Izmjena i dopuna uvjeta iz Rješenja o okolišnoj dozvoli za postrojenje za skladištenje i obradu opasnog otpada INA MAZIVA d.o.o. iz Zagreba
Izmjena i dopuna uvjeta iz Rješenja o okolišnoj dozvoli za postrojenje 3. MAJ Brodogradilište d.o.o. iz Rijeke
Odlagalište otpada Petrovačka Dola
Izmjena i dopuna uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada Rakitovac, Gospić
Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište za neopasni otpad 'Totovec', Čakovec
Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada 'Belišće'
Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada Prdavac
Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada Doline
Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada Ilovac
Izmjena uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje TE RIJEKA, operatera HEP – proizvodnja d.o.o. iz Zagreba
GALOKS-DRAGIJA d.o.o., postrojenje za galvansko pocinčavanje, Vrbovec
Bioplinsko postrojenje Gradec snage 2,0 MWel
Odlagalište za neopasni otpad Deponija fosfogipsa (S-41100), Kutina
Farma za tov purana Brodski Stupnik
Premifab d.d., postrojenje za skladištenje i obradu opasnog otpada u Svetoj Nedelji
Čateks d.d., Čakovec
Hrvatska industrija šećera d.d. - pogon u Županji
Izmjena uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje Heineken Hrvatska d.o.o.
Izmjena uvjeta okolišne dozvole za odlagalište Peski u Đurđevcu
Izmjena uvjeta okolišne dozvole za postrojenje pogon Buzet, operatera CIMOS P.P.C. Buzet d.o.o.
Izmjena uvjeta okolišne dozvole za postrojenje ljevaonica Roč
Izmjena uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Industrija mesa Koka d.d., na lokaciji u Varaždinu
ITALIKACINK d.o.o., Lički Osik
AD PLASTIK d.d., Solin - postrojenje za proizvodnju dijelova za motorna vozila na lokaciji R.J. Zagreb
Izmjena uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje MIV – Metalna industrija Varaždin iz Varaždina
Kronospan CRO d.o.o. tvornica iverice, Bjelovar
Izmjena uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Prehrambena industrija Vindija d.d.
Izmjena uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Maruševec
Izmjena uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje LTH Metalni lijev d.o.o. iz Benkovca
Izmjena uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje Zagrebačka pivovara d.o.o., Zagreb
Odlagalište otpada 'Košer', Općina Pučišća
Odlagalište otpada 'Novi Dvori', Zaprešić
Odlagalište otpada 'Kozjačić', Imotski
Bioplinsko postrojenje tvrtke Miagro energo d.o.o. u Našicama
SANO - suvremena hranidba životinja d.o.o., Popovača
Centar za gospodarenje otpadom BIKARAC - faza 1
EUROCABLE GROUP d.d. u Općini Jakovlje
Privremeno skladištenje opasnog otpada, Općina Kostrena
Izmjena i dopuna Rješenja o okolišnoj dozvoli za odlagalište otpada 'Lončarica Velika'
Izmjena i dopuna Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje TE PLOMIN 1, Plomin
Tvornica ulja Čepin d.d.
HS Produkt d.o.o., Karlovac
PPK karlovačka mesna industrija d.d., Karlovac
Izmjena rješenja o okolišnoj dozvoli za odlagalište 'Piškornica'
Čeličana ABS Sisak d.o.o., Sisak
Izmjena i dopuna Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za Uljanik brodogradilište d.d., Pula
Izmjena i dopuna Rješenja o okolišnoj dozvoli za odlagalište otpada 'Vinogradine'
Izmjena i dopuna Rješenja o okolišnoj dozvoli za postrojenje KIM Mljekara d.o.o., Karlovac
Izmjena i dopuna te ispravak Rješenja o okolišnoj dozvoli za odlagalište 'Piškornica'
Izmjena Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša i Rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole za postrojenje Scott Bader d.o.o., Zagreb
Odlagalište otpada 'Kupinovica', Supetar
Odlagalište otpada 'Stanišće', Hvar
Bioplinsko postrojenje u Feričancima
Viševica Komp d.o.o., PC Mahično
Izmjena i dopuna Rješenja o objadinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje PLIVA Hrvatska d.o.o. na lokaciji Savski Marof
Tvornica stočne hrane Koka d.d.
Izmjena Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, Rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole i Rješenja o ispravku očite pogreške u Rješenju za postrojenje Zagrebačka pivovara d.o.o., Zagreb
METIS d.d., podružnica Kukuljanovo
Izmjena i dopuna Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje Dalekovod-Proizvodnja d.o.o., Dugo Selo
Izmjena Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje TE-TO Osijek, Osijek
Izmjena i dopuna Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje Wienerberger - Ilovac d.o.o., Karlovac
Odlagalište otpada 'Beljavine', Grad Vrbovec
Postrojenje za obradu opasnog otpada Moslavačka Gračenica
Farma peradi, Košute 1 i Košute 2, Grad Sinj
Izmjena Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje tvrtke EKO Međimurje d.d., Šenkovec
RS Metali d.d. - ljevaonica Bjelovar, Bjelovar
Odlagalište otpada 'Vučje brdo - Plano'
Građevina za gospodarenje otpadom u Dugom Selu
Izmjena Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje Ferro-Preis d.o.o., Čakovec
Odlagalište otpada Mojanka, Sinj
Odlagalište otpada 'Bukovina', Čazma
Izmjena rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za odlagalište neopasnog otpada 'Kutina'
Odlagalište otpada Podum, Grad Otočac
Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Peradarska farma Ribnica
Izmjena i dopuna Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje Viro tvornica šećera d.d., Virovitica
Izmjena Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša i Rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole za postrojenje Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Općina Maruševec
Biodizel Vukovar d.o.o. za proizvodnju metil estera biljnog ulja - biodizela
Viševica Komp d.o.o., Mahično
Bioplinsko postrojenje Gradec snage 2,0 MWel za obradu otpada anaerobnom razgradnjom
METIS d.d., podružnica Pula
Postrojenje za proizvodnju elemenata od nehrđajućeg čelika unutar poslovnog kompleksa Pireko d.o.o., Oroslavje
Odlagalište otpada Košambra, Grad Poreč
Brodotrogir d.d., Trogir
DS Smith Belišće Croatia d.o.o. za proizvodnju papira i kartona iz Belišća
Farma za uzgoj pilenki Želiski, Barban
Postrojenje za uzgoj svinja i junadi farma Rovišće, pogon za intenzivan uzgoj svinja u mjestu Rovišće
Hrvatski reprocentar za proizvodnju svinja Krmiva d.o.o., Općina Pisarovina
DIV d.o.o. tvornica vijaka, Samobor, Podružnica Knin
Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi 'Farma koka nesilica Lukač'
Izmjena Rješenja o okolišnoj dozvoli za odlagalište otpada Gorjak, Gornje Jesenje
Odlagalište otpada 'Cere', Općina Sveta Nedelja, Istarska županija
Izmjena Rješenja o okolišnoj dozvoli za postrojenje gradskog odlagališta otpada Virovitica
Dopuna rješenja za postrojenje CIOS MBO obrada otpada
Bioplinsko postrojenje Mala Branjevina 1 snage 1 MW za obradu otpada anaerobnom razgradnjom, Vuka
Bioplinsko postrojenje Mala Branjevina 2 snage 1 MW za obradu otpada anaerobnom razgradnjom, Vuka
IND-EKO d.o.o., Rijeka, Pogon Urinj, Kostrena
Odlagalište otpada 'Karepovac', Split
Farma svinja u tovu Đurđevac - Mesna industrija Natura d.o.o.
Odlagalište otpada 'Baćanska', Davor
Odlagalište otpada Cerovka, Grad Sveti Ivan Zelina
Postrojenje za skladištenje i oporabu opasnog otpada, Podružnica 1 Grubišno Polje
Postrojenje za proizvodnju keramičkih pločica Keramika Modus d.o.o., Orahovica
Odlagalište komunalnog otpada Andrilovec, Dugo Selo
Odlagalište otpada 'Tarno', Ivanić-Grad
Odlagalište otpada 'Griža', Grad Buzet
Postrojenje za skladištenje i obradu opasnog otpada INA MAZIVA d.o.o., Zagreb
Odlagalište neopasnog otpada 'Mraclinska Dubrava', Velika Gorica
Coca Cola HBC Hrvatska d.o.o., Zagreb
Odlagalište otpada Sodol, Grad Ogulin
Odlagalište otpada Prdavac, Grad Grubišno Polje
C.I.A.K. d.o.o. - Građevina za gospodarenje otpadom u Zaboku
Gradska toplana d.o.o., Karlovac
Odlagalište otpada 'Šagulje-Ivik', Grad Nova Gradiška
Odlagalište otpada Rakitovac, Grad Gospić
Odlagalište otpada Treskavac, Općina Vrbnik
Odlagalište otpada 'Kokojevica', Lumbarda
Odlagalište otpada Novi Dvori, Grad Zaprešić
Komunalije Hrgovčići, d.o.o., Županja
Postrojenje za intenzivan uzgoj svinja Lipovača - Prkos d.o.o., Općina Erdut
Odlagalište otpada 'Lončarica', Grad Osijek
Odlagalište otpada 'Tuk', Grad Orahovica
Odlagalište otpada 'Gorjak', Općina Jesenje
Odlagalište otpada Crkvište, Grad Pakrac
Bioplinsko postrojenje 'Mitrovac', snage 2 MW, za obradu otpada anaerobnom razgradnjom
Odlagalište otpada 'Gubaševo', Grad Zabok
Odlagalište otpada 'Lesičak', Općina Bedekovčina
Odlagalište otpada Donji Picudo, Grad Umag
Centar za sakupljanje, predobradu i skladištenje otpada Karabaš-Solin
Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi - 'Farma Jozić uzgoj peradi'
Centar za reciklažu akumulatora i baterija C.I.A.K. d.o.o. na lokaciji Zabok
Odlagalište otpada Medvedov jarek, Grad Klanjec
Postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada C.I.O.S. MBO, Varaždin
PC Tvornica stočne hrane, Darda
Građevina za gospodarenje otpadom Univerzal d.o.o., Varaždin
Odlagalište otpada 'Duplja', Grad Novi Vinodolski
Odlagalište otpada Vijuš - Jug, Slavonski Brod
Odlagalište komunalnog otpada Hum na Sutli
Odlagalište otpada Peski, Grad Đurđevac
Odlagalište otpada Piškornica
Gradsko odlagalište otpada u Županji
Tondach Hrvatska d.d., P.J. Đakovo
KIM Mljekara Karlovac d.o.o., Grad Karlovac
Građevina za gospodarenje otpadom Vojnić
Postrojenje za obradu neopasnog otpada (oporaba ambalaže od plastike) na području grada Osijeka
Odlagalište otpada Vitika, Grad Đakovo
Odlagalište otpada Petrovačka dola, Grad Vukovar
Odlagalište otpada Tugonica
Odlagalište otpada Taborište, Grad Petrinja
Odlagalište otpada 'Dubravica', Grad Metković
Odlagalište otpada Grabovica, Dubrovnik
Odlagalište otpada Vinogradine, Požega
Odlagalište otpada 'Diklo'
Gradsko odlagalište otpada Beli Manastir
CE-ZA-R - Centar za reciklažu, Grad Zagreb
Odlagalište otpada Virovitica
Odlagalište otpada 'Doline', Grad Bjelovar
Odlagalište otpada Belišće
Odlagalište otpada Doroslov, Grad Donji Miholjac
Odlagalište otpada Radosavci, Grad Slatina
Odlagalište otpada Lokva Vidotto
Postrojenje za obradu i preradu namijenjeno za proizvodnju hrane iz sirovina biljnog podrijetla s rekonstrukcijom dijela postrojenja, PIK - Vinkovci d.d., Grad Vinkovci
Odlagalište otpada Cerik, Grad Daruvar
Odlagalište otpada Jerovec, Grad Ivanec
Odlagalište otpada Johovača
Odlagalište otpada Ilovac, Grad Karlovac
Odlagalište otpada Ivančino Brdo, Grad Križevci