EU fondovi

Sektor za EU fondove obavlja stručne i administrativne poslove vezano za pripremu i provedbu strateških dokumenata i operativnih programa za korištenje strukturnih instrumenata EU. Sektor obavlja poslove Upravljačkog tijela (UT) za Operativni program Zaštita okoliša 2007.-2013. (OPZO), a za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK) u Sektoru se obavljaju funkcije Posredničkog tijela razine 1 (PT1) za prioritete ulaganja koji se odnose na gospodarenje otpadom, klimatske promjene, onečišćenje zraka, zaštitu i obnovu bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Sektor također sudjeluje u izradi dokumenata vezanih za korištenje sredstava tehničke pomoći te obavlja poslove korisnika za projekte u kojima je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) korisnik.

U Sektoru za EU fondove ustrojene su sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1) Služba za koordinaciju operativnih programa
– Odjel za EU projekte iz područja klime, zraka i prirode
– Odjel za EU projekte iz područja energetike

2) Služba za EU projekte iz područja gospodarenja otpadom
– Odjel za pripremu projekata
– Odjel za provedbu projekata

3) Služba za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. „OPKK“

Republici Hrvatskoj kao članici Europske Unije na raspolaganju su Strukturni instrumenti – Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond. Osnovna namjena EU sredstava je osigurati financijsku pomoć u ispunjavanju zahtjeva koje proizlaze iz zakonodavstva Europske unije koje Hrvatska preuzima u svoje nacionalno zakonodavstvo, sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji („Narodne novine“, Međunarodni sporazumi, br. 2/2012).
Europska komisija (EK) odobrila je 12. prosinca 2014. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 (nadalje OPKK 2014. – 2020.), temeljni plansko-programski dokument koji detaljnije opisuje i razrađuje mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova. Upravljačko tijelo za OPKK je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU.

Kroz taj program Hrvatskoj je na raspolaganju 6,881 milijardi eura EU sredstava za ulaganje u rast i razvoj i to 4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 2,559 milijardi eura iz Kohezijskog fonda.

Cilj operativnog programa

Programom se provodi kohezijska politika EU-a i doprinosi cilju Ulaganje za rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti. 

Detaljnije informacije potražite na: www.opzo-opkk.hr