Inspekcija

Stupanjem na snagu Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ br. 115/18.), s danom 1. travnja 2019. godine, poslovi inspekcijskog nadzora u području zaštite okoliša, zaštite zraka, održivog gospodarenja otpadom, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, upravljanja vodama, zaštite prirode, prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama, elektroenergetike, toplinarstva te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, plinskog i naftnog sektora, prelaze u djelokrug Državnog inspektorata.